منابع انسانی

در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان بزرگترین و تنها تولید کننده PET/PTA در سطح کشور 1182 نفر نیروی شاغل در تخصص های متفاوت بطور مستقیم به‌صورت رسمی و قراردادی  و 1189 نفر نیز در شرکتهای پیمانکاری در حال فعالیت می باشند که آمار پرسنل رسمی شرکت به تفکیک مدرک تحصیلی بشرح ذیل می باشد .

لیسانس و بالاتر
 فوق دیپلم دیپلم  زیر دیپلم  جمع کل 
698 208 274 2 1182
تعداد کل کارکنان شرکتی 1182 نفر
 تعداد کل کارکنانی که تحت پوشش پیمانکاران فعالیت دارند، 1189 نفر

 

 با توجه به راه اندازی کمیته انظباطی پتروشیمی شهید تندگویان آیین نامه انضباط کار جهت استفاده همکاران درج میگردد.

دانلود