مدیران ارشد

 سمت نام و نام خانوادگی  پست الکترونیکی  شماره تماس 
 مدیر عامل سیدرضا قاسمی شهری
  72001 521 061
رئیس مجتمع
محمدعیسی انوشا  Anoosha.m@stpc.ir  72005 521 061
رئیس روابط عمومی مهرداد نصرت پناه  Nosratpanah.m@stpc.ir  72048 521 061
سرپرست اموربازرگانی مازیار معدولی
madooli@stpc.ir 72887 521 061
مدیر  مالی  محمد شایگان  Shayegan@stpc.ir  72068 521 061
سرپرست منابع انسانی  مرتضی حسینی زاده
hosseinzadeh.m@stpc.ir 72051 521 061
رئیس امور حقوقی و پیمانها علی‌رضا پهلوانی  Pahlevani@stpc.ir  72826 521 061
رئیس برنامه‌ریزی و اطلاعات مدیریت  رسول پارسا Parsa@stpc.ir  72087 521 061
 رئیس بهداشت ایمنی و محیط زیست حمید سمواتی جامع  Samavati@stpc.ir  72126 521 061
سرپرست پژوهش و فناوری عبدالله شیخ نژاد
shikhnejad@stpc.ir
72075 521 061
 رئیس حراست محمدرضا شاهمرادی  Shahmoradi.m@stpc.ir  72101 521 061
رئیس تعمیرات علی‌رضا  لسان Lesan@stpc.ir  72023 521 061
رئیس خدمات فنی محمد پایمرد  Paymard@stpc.ir  72014 521 061
رئیس بهره برداری کارخانجات شیمیایی احمدرضا شاصادقی  Shasadeghi@stpc.ir  72557 521 061
رئیس بهره برداری کارخانجات پلیمری و نساجی فریدون افشاری  F.Afshari@stpc.ir 72355 521 061
سرپرست عملیات انبارهای محصول اسماعیل صادقی عطار Sadeghiattar@stpc.ir 72090 521 061
رئیس تدارکات
محمدرضا کریمی
karimi@stpc.ir   72027 521 061