امور بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

امور بازرسی، ارزیابی عملکرد

و رسیدگی به شکایات

 

مراجعه کننده محترم

در صورت نیاز به هر گونه تماس با اداره بازرسی پتروشیمی شهید تندگویان می توانید با رایانامه Bazresi@stpc.ir  و یا از طریق پر کردن فرم زیر نسبت به ارسال نظرات، پیشنهادات و یا هر گونه شکایت احتمالی اقدام نمایید. اطلاعات ارسالی شما به صورت محرمانه و پس از پیگیریهای لازم پاسخ به طریق مقتضی اعلام خواهد شد.

لطفاً هنگام طرح اعلام/ درخواست/ شکایت خود به نکات زیر توجه فرمایید.

1-    شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب عنوان شده برعهده فرستنده خواهد بود.

2-    در صورت درج شماره تلفن خود، پست الکترونیکی و یا هر کانال ارتباطی دیگری، امکان اطلاع رسانی به شما فراهم خواهد بود.

3-     در صورت ارسال گزارش یا مشکلات خارج از شرح وظایف این امور، به ادارات مرتبط ارسال خواهد شد و در این صورت مراتب باید از مراجع ذیصلاح پیگیری گردد.

4-    در صورت عدم انطباق مشخصات وارده با واقعیت و یا وجود ممنوعیت و منع مقرراتی، موضوع مورد شکایت قابل پیگیری نخواهد بود.

5-     در صورت عدم ذکر دقیق مرجع مورد شکایت، رسیدگی به آن امکان پذیر نخواهد بود.

6-    اداره بازرسی به شکایاتی که قبلاً به سامانه ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد، لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.

     7- چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی طرح می گردد جهت ثبت بعنوان شکایت، ضروری است فردی به نمایندگی ازسایرین مشخصات فردی خود را درج نماید، درغیر اینصورت بعنوان اعلامیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امور بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

مشخصات شاکی
شماره را دقیق وارد نمایید
شماره را دقیق وارد نمایید
شماره را دقیق وارد نمایید
شماره را دقیق وارد نمایید
sample@info.co
مشخصات متشاکی
تاریخ را مشخص نمایید
تاریخ
درج توضیحات ضروری می باشد*
فایل ارسالی کمتر از 1024kb باشد


* = ضروری

شماره پیگیری را وارد کنید.