معرفی واحدهای شیمیایی

ترفتالیک اسید خالص (PTA)

ترفتالیک اسید خالص یکی از دو مولکول اصلی تشکیل دهنده منومرپلیمر پلی اتیلن است که از واکنش اکسیداسیون پارازایلین با هوا در مجاورت کاتالیزورهای فلزی برم ، کبالت و یا منگنز که دراسید استیک حل شده اند تولید می شود . ترفتالیک اسید خالص پودری است سفید رنگ با وزن مخصوص حدود51/1 و وزن ملکولی 14/166 که بسیار دیرگداز و نسوز بوده و قابل احتراق می باشد. این اسید در دمای 3000C تصعید می گردد و تا حدودی دراسید سولفوریک و دی متیل فرمامید و دی متیل سولفوکسید حل می شود ، ولی درسایرمحلول های آلی نامحدود می باشد درجه خلوص آن بستگی به میزان4-CBA ( 4- کربوکسی بنزالدئید ) دارد که باید درمحصول نهایی کمتر از 25 ppm ( 25 قسمت درمیلیون ) باشد. این اسید علاوه برکاربرد درتولید رزین های پلیمری خطی ، فیلم های نازک و الیاف پلی استر، به عنوان معرف بازها درکارخانجات ریسندگی پشمی و یا به عنوان ماده افزودنی در تهیه خوراک دام و نیز روان کننده درتهیه چسب های صنعتی قابل استفاده می باشد.