مشخصات و محصولات گرید بطری

 

نقطه ذوب (Ċ)

 پارامتر  رنگ

*L*     b

 مقدار دی اتیلن گلایکون
(wt%)
 ویسکوزیته ذاتی
(dL/g)

         پارامتر مورد آزمایش 

 نام گرید             

 

ردیف 

249 ± 3
≤ 1 ≥ 95  ≤ 1/5  0/780 ± 0/02  BG-780 S 1
 249 ± 3 ≤ 2  ≥ 90  ≤ 1/8  0/780 ± 0/02  BG-780 N 2
 249 ± 3 ≤ 1  ≥ 95  ≤ 1/5  0/82 ± 0/02  BG-820 S 3
 249 ± 3 ≤ 2  ≥ 90  ≤ 1/8  0/82 ± 0/02  BG-820 N 4
 249 ± 3 ≤0  ≥ 80 ≤ 1/5  0/63 ± 0/03  AM S 5
249 ± 3
≤ 0/5  ≥ 75 ≤ 1/8  0/63 ± 0/03  AM N 6
 تولید بنا به تقاضای مشتری
 249 ± 3  ≤ 1  ≥ 95  ≤ 1/5  0/73 ± 0/03  BG-730 S 7
 249 ± 3  ≤ 2  ≥ 90  ≤ 1/8  0/73 ± 0/03  BG-730 N  8
 249 ± 3  ≤ 1  ≥ 95  ≤ 1/5  0/750≤ I.V ≤ 0/775  BG-760 S 9
 249 ± 3  ≤ 2  ≥ 90  ≤ 1/8  0/750≤ I.V ≤ 0/775  BG-760 N 10
 249 ± 3  ≤ 1  ≥ 95  ≤ 1/5  0/8 ± 0/02  BG-800 S  11
 249 ± 3  ≤ 2  ≥ 90  ≤ 1/8  0/8 ± 0/02  BG-800 N  12
 249 ± 3  ≤ 1  ≥ 95  ≤ 1/5  0/84 ± 0/02  BG-840 S  13
 249 ± 3  ≤ 2  ≥ 90  ≤ 1/8  0/84 ± 0/02  BG-840 N 14
 255 ± 3  ≤ 3  ≥ 90  1/1 ± 0/15  0/ 64 ± 0/02  FG-640  15
 249 ± 3  ≤ 1  ≥ 95  ≤ 1/5  0/76 ≤ I.V ≤ 0/86  BG-780/800/820/840(FH) S 16
 249 ± 3  ≤ 2  ≥ 90  ≤ 1/8  0/76 ≤ I.V ≤ 0/86  BG-780/800/820/840(FH) N 17
 محصولات در حال بررسی و پژوهش
 245 ±2  ≤2  ≥ 90  0/9≤DEG≤1/1  (0/ 82-0/ 84) ±0/02  HF-820/840 18

یادداشت:
1- COOH حداکثر 32 میلی اکی والان/ کیلوگرم
2- این کمیّت نشان دهنده ی مقدار آب (رطوبت) همراه محصول قبل از بسته بندی با حداکثر 0/3٪ می باشد.
3- حداکثر مقدار استالدئید 1ppm
4- **مشخصات صرفا" جهت اطلاع می باشند و پس از تولید تجاری مقادیر گارانتی شده اطلاع رسانی خواهند شد.