محصولات نخ پلی استر POY

500/96 

 250/48

160/48

160/36 120/36

Unit

اصطلاحات فارسی پارامترها

540 - 560  270 - 280 174 - 180 174 - 180 130 - 136 dtex نمره نخ
0 - 2   0 - 2  0 - 2  0 - 2 0 - 2 % درصد ضریب تغییرات نمره
96  48 48 36 36  NO فیلامنت
135 - 145  125 - 135 125 -135 123 -133 125 - 135 % ازدیاد طول
≤5  ≤5  ≤5 ≤5
≤5 % درصد ضریب تغییرات ازدیاد طول
≥1.9 ≥1.95
 ≥1.95 ≥2 ≥2  cN/dtex قوام
≤1.5 ≤1.6 ≤2 ≤1.5 ≤1.5 %U یکنواختی
≥5.0 ≥3.0 ≥3 ≥3 ≥3 NO/M تعداد اینترمینگل
45 - 55 50 - 55 50 - 55 50 - 55 50 - 55 % درصد سفتی بوبین
0.45 - 0.55 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.35 - 0.45 0.32 - 0.42 % مقدار روغن
 60 - 70  60 - 70 60 - 70
60 - 70
60 - 70 % درصد جمع شدگی فیلامنت
 min 90 min 90 min 90 min 90 min 90 --- رنگ پلیمر   *L
max 4.0 max 3.7 max 3.7 max 3.7 max 3.7 --- رنگ پلیمر   *b