مشخصات فنی الیاف پلی استر

Method

PSFB

PSFA Range

Unit

اصطلاحات فارسی پارامترها

NVT020 1.48±0.1 1.48±0.1 1.38-1.58 dtex نمره الیاف
NVT021 ≥ 5.5 ≥ 6.1 ≥ 6.1 cN/dtex قوام
NVT021 ≤35 ≤30 ≤30 % تطویل
NVT022 4.5±2 4.5±2 2.5-6.5 % درصد جمع شدگی
NVT026 4±1 ≤4±0.5
3.5-4.5 N/cm تعداد چین
NVT027  ≥55 ≥65 ≥ 35.0 % پایداری چین
NVT028 ≤0.5 ≤0.005 0-0.005 wt% درصد عیوب رنگ
NVT017 0.165±0.0.015 0.2±0.02 0.12-0.18 wt% مقدار روغن
NVT029 38±3 38±1 37-39 mm طول برش
NVT030 ≤ 30 ≤ 20

≤ 20=A Grade

≤ 30=B Grade

No./gr درصد الیاف طول بلند
NVT023 ≤ 0.40 ≤ 0.40 ≤ 0.40 wt% درصد رطوبت
ASTM D6290-5 ≥ 90.0 ≥ 90.0 ≥ 90.0 --- رنگ پلیمر   *L
ASTM D6290-5 ≤ 4.0 ≤ 4.0 ≤ 4.0 --- رنگ پلیمر   *b