مشخصات محصولات گرید الیاف

 مقدار دی اکسید تیتانیوم
(wt%)
  

نقطه ذوب (Ċ)

 پارامتر  رنگ

*L*     b

 مقدار دی اتیلن گلایکون
(wt%)
 ویسکوزیته ذاتی
(dL/g)

         پارامتر مورد آزمایش 

 نام گرید             

 

ردیف 

0/3 ± 0/05  255 ± 3
≤ 3/5 ≥ 95  0/9 ≤ DEG ≤ 1/2  0/64 ± 0/01  TG-640 S 1
 0/3 ± 0/05 255 ± 3 ≤ 4/5  ≥ 90   0/9 ≤ DEG ≤ 1/4  0/64 ± 0/015  TG-640 N 2
-  255 ± 3 ≤ 2/5  ≥85  0/9 ≤ DEG ≤ 1/2  0/64 ± 0/01  TG-640(SB) S 3
-  255 ± 3 ≤ 4/5  ≥75  0/9 ≤ DEG ≤ 1/4  0/64 ± 0/015  TG-640(SB) N 4
 تولید بنا به تقاضای مشتری
0/3 ± 0/05  255 ± 3 ≤ 3/5  ≥ 95 0/9 ≤ DEG ≤ 1/2 0/62 ± 0/01  TG-620 S 5
0/3 ± 0/05  255 ± 3 ≤ 4/5  ≥ 90 0/9 ≤ DEG ≤ 1/4 0/62 ± 0/015  TG-620 N 6
255 ± 3 ≤ 2/5  ≥ 85 0/9 ≤ DEG ≤ 1/2 0/62 ± 0/01 TG-620(SB) S 7
255 ± 3 ≤ 4/5  ≥75 0/9 ≤ DEG ≤ 1/4 0/62 ± 0/015 TG-620(SB)N 8
0/3 ± 0/05  255 ± 3  ≤3/5  ≥ 95 0/9 ≤ DEG ≤ 1/2 0/64 ± 0/01 TG-640(MOD) S 9
0/3 ± 0/05  255 ± 3  ≤4/5  ≥ 90 0/9 ≤ DEG ≤ 1/4 0/64 ± 0/015 TG-640(MOD) N 10
 - 255 ± 3  ≤2/5  ≥ 85 0/9 ≤ DEG ≤ 1/2 0/64 ± 0/01 TG-640(MOD-SB) S 11
 - 255 ± 3  ≤4/5  ≥75 0/9 ≤ DEG ≤ 1/4 0/64 ± 0/015 TG-640(MOD-SB) N 12
 255 ± 3  ≤2/5  ≥85 0/9 ≤ DEG ≤ 1/2 0/64 ± 0/01 TG-640(HB) S 13
255 ± 3  ≤4/5  ≥75 0/9 ≤ DEG ≤ 1/4 0/64 ± 0/015 TG-640(HB) N 14
0/3 ± 0/05  255 ± 3  ≤3/5  ≥95 0/9 ≤ DEG ≤ 1/2 0/64 ± 0/01 TG-640(OB) S 15
 0/3 ± 0/05 255 ± 3  ≤4/5  ≥90  0/9 ≤ DEG ≤ 1/4 0/64 ± 0/015   TG-640(OB) N 16
0/3 ± 0/05   255 ± 3 ≤4/5  ≥80   0/9 ≤ DEG ≤ 1/4  0/64 ± 0/015  TG-640(AB)  17
- 245 ± 3    ≤4/5 ≥75  ≤ 2/5  0/65-0/69  TG-640(FR  18
 محصولات در حال بررسی و پژوهش
-  247 ±3
 ≤4/5  ≥75 ≤ 4 0/57 ± 0/015  TG-570(CD) 19
- 255 ± 3   ≤ 4/5 ≥ 90   0/9  DEG  1/0  1/0±0/2  HT-905/955/1005  20 

یادداشت:
1- COOH حداکثر 32 میلی اکی والان/ کیلوگرم
2- این کمیّت نشان دهنده ی مقدار آب (رطوبت) همراه محصول قبل از بسته بندی با حداکثر 0/3٪ می باشد.
3- وزن چیپس 0/1 ± 2/4 گرم در 100 عدد چیپس PET
4-**مشخصات صرفا" جهت اطلاع می باشند و پس از تولید تجاری مقادیر گارانتی شده اطلاع رسانی خواهند شد.