دعوت جهت همکاری در اجرای پروژه

ردیف عنوان پروژه  توضیحات 
 1 تولید برمید هیدروژن (HBr)  درمقیاس صنعتی