پروژه های در دست اجرا

 لیست پروژه های در حال اجرا - واحد پژوهش
ردیف عنوان پروژه موضوع سال شروع  وضعیت
 1 تولید آزمایشی- نیمه صنعتی گرید Anti UV
 توسعه محصول  1398