پروژه های در دست اجرا

 لیست پروژه های در حال اجرا - واحد پژوهش
ردیف عنوان پروژه موضوع سال شروع 
 1 تولید آزمایشی- نیمه صنعتی گرید AUV-PET
 توسعه محصول  1398
2 تولید آزمایشی- نیمه صنعتی گرید HT-PET
 توسعه محصول  1398