محیط زیست

 

سیستم مدیریت محیط زیست پتروشیمی شهید تندگویان در راستای حفاظت از محیط زیست و دستیابی به اهداف استراتژیک خود که همانا تولید مستمر همراه با حفظ محیط زیست می باشدهمواره در جهت جلوگیری از آلودگی آب ، خاک و هوا تلاش نموده و با توجه به پیچیدگی و گستردگی مواد مصرفی و تولیدی،همچنین تنوع سیستم ها و تجهیزات در جهت نیل به اهداف همواره موارد ذیل از اولویت های این امور بوده و می باشد:

1-   ارزیابی کمی و کیفی آلاینده ها و اقدام در جهت کنترل آنها

2-   شناسایی،طبقه بندی،تفکیک و دفع اصولی پسماندها

3-   انجام پژوهشهای زیست محیطی،اصلاح فرآیندها و کاهش دورریزها

4-   اجرای پروژه های بهبود زیست محیطی

5-   نگهداری و توسعه فضای سبز

6-   مدیریت ریسک جنبه ها و مخاطرات زیست محیطی در قالب برنامه های ارزیابی سیستماتیک