ایمنی و آتش نشانی

ایجاد محیطی ایمن که در آن تمامی عوامل آسیب رسان، شناسایی، ارزیابی، حذف و یا کنترل گردیده تا سلامت کلیه نیروهای انسانی اعم از شاغل و بازدید کننده و همسایگان را تضمین کند از اولویت­های ماست. و بر این اساس تمامی مدیران، سرپرستان و کارکنان در رابطه با استقرار فرهنگ HSE  پایدار مسئول هستند.

 

هدف : شناسایی ، ارزیابی و حذف تمامی مخاطرات محیط کار

 استراتژی و رویه کاری ما:
1- حفظ سلامتی پرسنل
2- شناسایی مخاطرات
3- مدیریت ریسک فردی
4- مدیریت ریسک فرایندی
5- مستند سازی
6- بازنگری و ممیزی دوره ای

 
 نیازمندیها جهت استقرار پایدار HSE  
1-  رهبری و تعهد
2-  خط مشی و هدف
3-  سازمان دهی منابع و مستند سازی
4-  اختصاص منابع ( انسانی ، تجهیزات و پول)
5-  مدیریت ریسک
6-  برنامه ریزی
7-  اجرا و مونیتورینگ
8-  بازدید و ارزیابی
 که بایستی به طور مداوم چرخه PDCA  برای تمامی بندها انجام پذیرد

ذینفعان و شرکتهای متاثر از عملکرد HSE
1-  شرکا و سهامداران
2-  کارکنان و مدیران
3-  قوانین دولتی و منطقه ای
4-  سازمان منطقه ویژه و شرکتهای مجاور
5-  تامین کنندگان و پیمانکاران
6-  خریداران
7-  شرکتهای بیمه
8-  سازمان محیط زیست شهرستان و استان
9-  اداره بهداشت شهرستان
10-اداره کار و امور اجتماعی
11-ساکنین منطقه
12-گروههای شرایط اضطراری مانند ادارات آتش نشانی، هلال احمر و بیمارستانها