آیین نامه معاملات

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خرید و فروش کالا و خدمات و شفافیت بیشتر در انجام معاملات، رفتار یکسان و غذم تبعیض در قبال معامله گران و اصول حسن نیت و انصاف در معاملات، کلیه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کلیه شرکت های تولیدی و خدماتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقیما یا به واسطه شرکت های تابعه خود در نهایت سهامدار عمده آن تلقی میگردد(که از این پس در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند) اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل، ارجاع خدمات فنی و غیر فنی، مشاوره و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه / مزایده انجام میگردد.

 

 

مناقصه و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
97/398 ۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۷ مهر ۱۳۹۷ مزایده
97/397 ۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۱ آبان ۱۳۹۷ ۷ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/406 ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۶ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/405 ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/404 ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/403 ۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۶ آبان ۱۳۹۷ ۷ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/394 ۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۷ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/396 ۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۷ آبان ۱۳۹۷ ۷ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/401 ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه