آیین نامه معاملات

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خرید و فروش کالا و خدمات و شفافیت بیشتر در انجام معاملات، رفتار یکسان و غذم تبعیض در قبال معامله گران و اصول حسن نیت و انصاف در معاملات، کلیه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کلیه شرکت های تولیدی و خدماتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقیما یا به واسطه شرکت های تابعه خود در نهایت سهامدار عمده آن تلقی میگردد(که از این پس در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند) اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل، ارجاع خدمات فنی و غیر فنی، مشاوره و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه / مزایده انجام میگردد.

 

 

مناقصه و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
97/437 ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/436 ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/438 ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/435 ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/429 ۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۴ خرداد ۱۳۹۸ مزایده
98/434 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
98/433 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
98/428 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/425 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
98/427 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه