جزییات مناقصه و مزایده

شناسایی پیمانکار

فراخوان

100

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۱۷ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۷ دی ۱۳۹۸

عادی

۷ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۱۷ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۲۸

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی -سایت 4- امور حقوقی و پیمانها -تلفن کارشناس ذیربط 06152172873