جزییات مناقصه و مزایده

Retrofit کلیدهای 6 کیلو ولت پست برق PTA1

مناقصه

98/455

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۲۸ دی ۱۳۹۸

عادی

۲۸ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی -سایت 4- امور حقوقی و پیمانها -تلفن کارشناس ذیربط 061521728731

عنوان اندازه (KB)
Retrofit کلیدهای 6 کیلو ولت پست برق 83.11 38acbf6f-225a-43f6-be42-54072e7de28b.pdf