جزییات مناقصه و مزایده

ضایعات سایت اداری پشتیبانی مجتمع

مزایده

98/640

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۳۰ دی ۱۳۹۸

عادی

۳۰ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی - سایت 4- امور حقوقی و پیمانها - تلفن کارشناس ذیربط06152172873