جزییات مناقصه و مزایده

خرید، اجرا و نصب آسانسور در واحد PTA2

مناقصه

98/433

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

عادی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی - سایت 4- امور حقوقی و پیمانها -تلفن تماس با کارشناس ذیربط 06152172885